SIA "PROCIDAT" (turpmāk tekstā Pārdevējs) atbildība un garantijas noteikumi uzņēmuma izplatītajām precēm (turpmāk tekstā Garantija). Pārdevēja izplatītā tehnika atbilst ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Klientam ir tiesības iesniegt pretenziju Pārdevējam, ja no Pārdevēja iegādātai precei ir bojājumi, kuru cēlonis ir pieļauta kļūda ražošanas procesā rūpnīcā. Pārdevējs likumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs radušos defektu novēršanā (turpmāk tekstā – Garantijas remonts). Pārdevēja pārdotajām precēm tiek noteikts standarta garantijas termiņš 24 (divdesmit četri) mēneši un garantijas izpilde tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām. Visām izplatītajām precēm (binokļi, tālskaši, mikroskopi, ieroču optika, medību optika u.c. optiskā tehnika) ir ražotāja garantija, kas dažādām precēm var atšķirties, informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai to ir iespējams noskaidrot vēršoties pie SIA "PROCIDAT" pārdošanas nodaļas. Atgādinām, ka patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

Gadījumā, ja preces kvalitāte neatbilst norādītajai vai prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām:

 • Doties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu);
 • sazināties ar SIA PROCIDAT darbiniekiem pa mājaslapā norādītajiem kontaktiem;
 • gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, kāda no zemāk minēto iemeslu dēļ, un pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad Pārdevējs diagnostikas izmaksas klientam var nepiestādīt;

Garantijas remonts ietver preces konstrukcijas, ražošanas un detaļu defektu atklāšanu un novēršanu. Garantija attiecas uz precēm, kuras lieto saskaņā ar to lietošanas norādījumiem. Garantijas remonts ir bezmaksas. Garantijas remonta gaitā pret jaunām apmainītas bojātās detaļas un mezgli automātiski nonāk Pārdevēja īpašumā. Pārdevējam nav pienākums veikt Garantijas remontu gadījumos (respektīvi, ja ir konstatēts vai iestājies kaut vai viens no zemāk minētajiem apstākļiem), tad Garantijas remonta noteikumi nav piemērojami un Garantijas termiņš neatjaunojami beidzās:

 • kad bojājumi ir nodarīti transportēšanas laikā;
 • ja precei ir noņemta, bojāta, vai skaidri nenolasāma preces identifikācijas zīme ar norādītu preces sērijas un produkta numuru;
 • ja precei ir noņemta vai bojāta drošības uzlīme/plomba;
 • ja bojājumi radušies nepareizas uzstādīšanas, rezultātā;
 • ja preci ir remontējusi (vai jebkādā veidā citādi iejaukusies preces konstrukcijā, programmnodrošinājumā utt.) trešā persona;
 • ja prece lietota ar nenoņemtiem transportēšanas stiprinājumiem vai elementiem;
 • kad bojājumi ir radušies preci lietojot nepiemērotas apkārtējās vides apstākļos (neatbilstoša temperatūra, mitrums);
 • kad bojājumi ir radušies neatbilstošu vai nekvalitatīvu materiālu/detaļu/aksesuāru (ūdens, tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi, elektriskie barošanas bloki u.c.) izmantošanas rezultātā;
 • kad bojājumi ir radušies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu, tai skaitā sprieguma maiņas elektrības tīklā, negaisa, ugunsgrēka, grauzēju un tml. izraisītu bojājumu dēļ;
 • ja prece ekspluatēta ar atvienotu iekārtas drošības sistēmu;
 • ja tiek turpināts ekspluatēt preci, nenovēršot bojājumu;
 • kad bojājumi ir radušies preces dabiskas nolietošanās rezultātā;
 • kad netiek ievēroti preces regulārās apkopes nosacījumi;
 • ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
 • kad bojājumi ir radušies nepareizas uzstādīšanas vai labošanas darbu rezultātā, ja preces izgatavotāja oriģinālās rezerves daļas ir aizstātas ar preces izgatavotāja neapstiprinātām rezerves daļām;
 • ja bojājumi ir radušies preces mehānisko, termisko un tiem līdzīgu apstākļu iedarbības rezultātā (izņemot to mehānisko un termisko iedarbību, kas saprātīgi izriet no preces izmantošanas saskaņā ar tās lietošanas instrukciju);
 • kad prece tiek lietota neievērojot tās lietošanas un drošības noteikumus;
 • ja prece ir pārdota izvešanai ārpus preces iegādes valsts;
 • kad bojājumi ir radušies, iestājoties force majeure apstākļiem.

Preces uzstādīšana, tās regulāra apkope un tīrīšana, piederumu vai detaļu – filtru, blīvslēgu, spuldžu, drošinātāju, sildelementu, akumulatoru, ar roku kustināmu, plastmasu detaļu, siksnu un citu detaļu tīrīšana vai nomaiņa, kuru nolietošanās ir normāla parādība, neietilpst garantijas remontā un ir maksas pakalpojums. Kā arī garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem, preces aksesuāriem, barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), spuldzēm, piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji) u.c. komponentēm. (piemēram, savienojošiem kabeļiem, pultīm u.c.)

Katra lietotāja pienākums ir iepazīties ar preces (piemēram, binoklis, moniklis, tālskatis, mikroskops, teleskops, medību vai ieroču optika, infrasarkanā vai nakts redzamības optika u.c.) lietošanas un drošības noteikumu instrukciju pirms preces lietošanas. Garantija neietver lietotāja apmācīšanu lietot preci, kā arī remontu, kuru jāveic, lietotājam nepareizi izprotot lietošanas pamācību.

Par garantijas laikā konstatētu bojājumu nekavējoties jāinformē Pārdevējs sazinoties pa mājaslapā norādītajiem kontaktiem. Informējot par preces bojājumu pa tālruni vai e-pastā, nepieciešams norādīt ražotāju, modeli, ražojuma numuru (produkta numuru), sērijas numuru. Ja iespējams, aprakstiet bojājumu un apstākļus, kādos tas radies. Lai saņemtu garantijas remontu, nepieciešams uzrādīt servisa personālam iegādi apliecinošu dokumentu un garantijas talonu.

Pēc bojājuma pieteikšanas preces lietotājam ir pienākums rīkoties stingri saskaņā ar Pārdevēja norādījumiem (kā arī nodrošināt Pārdevēja norādījumu ievērošanu), tai skaitā, arī pēc attiecīga Pārdevēja paziņojuma, nogādāt preci Pārdevēja servisa centrā. Pārdevējs nav atbildīgs par Garantijas nosacījumu neizpildīšanu un ar to saistītiem zaudējumiem. Tāpat pārdevējs nenes atbildību gadījumos, ja savlaicīgi netika nodrošināta piekļūšana nepieciešamām telpām vai iekārtām, vai Pārdevējam laikus nav paziņots par bojājumiem, vai nav ievēroti Pārdevēja norādījumi pēc bojājuma pieteikšanas. Pārdevējs ir ražotāju autorizēts, lai nodrošinātu specializētu detaļu un pakalpojumu sniegšanu, kas Jūsu preču modelim var būt nepieciešams. Ražotājs iesaka izvēlēties labāko iespējamo preču labas kalpošanas modeli, noslēdzot Servisa Līgumu ar autorizētu servisa pakalpojumu sniedzēju, un mēs garantējam būt kopā ar jums un jūsu preci, kamēr vien jūs paši esiet atbildīgi attiecībā uz to. Mēs rūpējamies, lai iekārtas un sniegtie pakalpojumi kļūtu par sakārtotas vides sastāvdaļu. Šie noteikumi neierobežo imperatīvajās tiesību normās noteiktās klienta tiesības.